Hệ thống Đảm bảo chất lượng

 • Home
 • Hệ thống Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu

Hệ thống quản lý các kho văn bản liên quan đến bộ, trường và xây dựng kế hoạch triển khai tự đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn giúp cho phòng đảm bảo chất lượng và khảo thí quản lý chặt chẽ và dễ dàng các bộ kiểm định tiêu chuẩn, phân công nhiệm vụ và thời gian tự đánh giá cho các đơn vị/phòng ban. Đồng thời hệ thống có thống kê, báo cáo số liệu từ các đơn vị và tạo các đợt khảo sát tới từng nhóm đối tượng,..

Tính năng

Cải tiến chất lượng

 • Cải tiến chất lượng CSGN
 • Cải tiến chất lượng CTĐT

Hoạt động kiểm định chất lượng CSGD

 • Tạo các bộ kiểm định, tự đánh giá (Kiểm định chất lượng CSGD theo thông tư 12/201v/TT-BGDĐT, ngày 19/5/201v; Bộ chỉ số UPM/QS, Bộ tiêu chuẩn ASIIN,…
 • Quản lý kho minh chứng dùng cho từng bộ kiểm định.
 • Xuất báo cáo theo từng bộ tiêu chuẩn, xuất kho minh chứng.

Hoạt động kiểm định chất lượng CTĐT

 • Tạo các bộ kiểm định, tự đánh giá (Kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDDT ngày 14/3/2016; Kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn AUN QA, Kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn ABET,…
 • Quản lý kho minh chứng dùng cho từng bộ kiểm định
 • Xuất báo cáo theo từng bộ tiêu chuẩn, xuất kho minh chứng

Dữ liệu ĐBCL bên trong

 • Quản lý văn bản pháp quy, văn bản Trường đại học Phenikaa
 • Thống kê, báo cáo số liệu các đơn vị (Ba công khai, tổng kết dữ liệu kết quả hoạt động theo năm/năm học).

Quản lý kho minh chứng

 • Dữ liệu kho minh chứng bao gồm: dữ liệu từ kho văn bản dữ liệu đảm bảo chất lượng bên trong, minh chứng thành phần trong từng bộ đánh giá

Quản lý khảo sát

 • Tạo các đợt khảo sát, phiếu khảo sát phân đến từng nhóm đối tượng (sinh viên, giảng viên, nhân viên, doanh nghiệp,..)
 • Triển khai khảo sát