news

ORLab trở thành nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Phenikaa

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, ORLab chính thức nhận quyết định là một trong 10 nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Phenikaa, là nhóm nghiên cứu thứ hai theo định hướng ứng dụng của trường.